චීනයේදී honglu බැර කර්මාන්ත සම., චීනයේදී රසින් පිරිසක්, කණ්ඩායම් සම අනුබද්ධ ලිමිටඩ්. ලිමිටඩ්,., 1956 දී පිහිටුවන ලද සමාගම් සේවක තුන් දහසක් ජනතාව, තුන් සියයක් කට වැඩි පිරිසකට තාක්ෂණික පර්යේෂණ හා සංවර්ධන කණ්ඩායම කටයුතු නිෂ්පාදනය ඉදිරිපත් කර ඇත, ආෙල්පන වැඩමුළුව, පෑස්සුම් වැඩ, වැඩමුළුවක් උපකරණ මුද්රා, නිෂ්පාදනය, පර්යේෂණ හා සංවර්ධන පොහොසත් අත්දැකීම් තිබේ.

වැඩිදුර කියවන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

The company's products are widely used in coal mine, phosphate ore, iron ore and gold mine.

පැමිණීම නිෂ්පාදන

The vehicle and its parts, systems and other projects have been awarded the national patent certificate.

WhatsApp Online Chat !